Otis Spann: The Embodiment of Blues

Otis Spann: The Embodiment of Blues

Otis Spann Is the Blues Otis Spann Is the Blues When it comes to defining the essence of blues music, one name